Privacy verklaring

Maas Bewindvoering, Postbus 20, 6865 ZG Doorwerth, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Maas Bewindvoering & Budgetbeheer, Postbus 20, 6865 ZG Doorwerth
Milly Maas- Nelisse is de functionaris gegevensbescherming van Maas Bewindvoering & Budgetbeheer. Zij is te bereiken via info@maasbewindvoering.nl of 026-3795996

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Maas Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens worden verzameld en bewerkt teneinde de
curatele, het beschermingsbewind of mentorschap uit te voeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op de uitvoering van de curatele, het beschermingsbewind of mentorschap.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maas Bewindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Indien na ontvangst van uw contactgegevens geen dienstverlening voortkomt worden deze gegevens na een jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maas Bewindvoering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Cookies

Maas Bewindvoering gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedaagd zich exact hetzelfde
als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met
ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maasbewindvoering.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Maas Bewindvoering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maas Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.